כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

תמיכה, וכל מה שרציתם לדעת
שלח תגובה
סמל אישי של משתמש
הסבא
הודעות: 1667
הצטרף: 06 ינואר 2013, 19:08

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

שליחה על ידי הסבא »

והמשנה מוסיף, ואלו שאין להם.
מוזכר שמה כמה מלכים וכמה תלמידי חכמים.

הגמרא שואלת מי קבע את הרשימה הזו, ואומרת שזה היה אנשי כנסת הגדולה. הם רצו להוסיף עוד אחד, אבל בסוף לא הוסיפו אותו. בגמרא לא מוזכר מי זה שהם רצו להוסיף, רק שבא אבא שלו וביקש שלא יוסיפו אותו, ולא השגיחו בו, בא בת קול וביקש שלא יוסיפו אותו ולא השגיחו בו, עד שהקב"ה אמר להם "וכי אתם מופקדים על שכר בעולם הבא"?


רש"י מפרש שזה הולך על שלמה המלך, אבל רש"י לא מסביר מה הוא עשה, או איזה פסוק מצאו לתמוך בהוספתו לרשימה. על כל האחרים הגמרא שואלת מנא הני מילי, והגמרא מביאה פסוק. כאן לא מוזכר על מה הם מתבססים להוסיף אותו.

הדימוי שלנו של שלמה המלך אינו כזה שמאפשר לחשוב על זה שהוא שייך לרשימה הזו.

אין לי אתי את האונקי של פרויקט השו"ת, אז לא הבאתי את הגמרות בלשונם. אולי אעשה את זה בהזדמנות.
נערך לאחרונה על ידי הסבא ב 02 נובמבר 2017, 19:57, נערך פעם 1 בסך הכל.
חושלעו
הודעות: 3002
הצטרף: 15 אפריל 2013, 05:53

Re: כל ישראל כי להם חלק לעולם הבא

שליחה על ידי חושלעו »

תיקון הכותרת. יש.
נאארע נאארע און פאשטיי
סמל אישי של משתמש
הסבא
הודעות: 1667
הצטרף: 06 ינואר 2013, 19:08

Re: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

שליחה על ידי הסבא »

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ עמוד א
משנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר: אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך. אבא שאול אומר: אף ההוגה את השם באותיותיו. שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא. שלשה מלכים: ירבעם, אחאב, ומנשה. רבי יהודה אומר: מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר ויתפלל אליו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו: למלכותו השיבו, ולא לחיי העולם הבא השיבו. ארבעה הדיוטות - בלעם, ודואג, ואחיתופל, וגחזי.תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קד עמוד ב

מי מנאן? אמר רב אשי: אנשי כנסת הגדולה מנאום. אמר רב יהודה אמר רב: בקשו עוד למנות אחד, באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהם - ולא השגיחו עליה, באה אש מן השמים ולחכה אש בספסליהם - ולא השגיחו עליה. יצאה בת קול ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים, מי שהקדים ביתי לביתו, ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים וביתו בנה בשלש עשרה שנה לפני מלכים יתיצב [בל יתיצב] לפני חשכים - ולא השגיח עליה. יצאה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני וגו'.
סמל אישי של משתמש
הסבא
הודעות: 1667
הצטרף: 06 ינואר 2013, 19:08

Re: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

שליחה על ידי הסבא »

רש"י מסכת סנהדרין דף קד עמוד ב
מי מנאן - להנך מלכים והדיוטות דקתני במתניתין אין להם חלק.
עוד אחד - שלמה.
דיוקנו - של דוד אביו נשתטח לפניהם, שלא למנותו עמהם.
בל יתיצב לפני חשוכים - בגיהנם.
לפני מלכים יתיצב - בגן עדן ולא לפני חשוכים.
המעמך ישלמנה - וכי עליכם לשלם תשלומי עונשו לאדם, שאתם נמאסים בו בשלמה לומר שאין לו חלק לעולם הבא.
כי אתה תבחר ולא אני - וכי הבחירה בכם תלויה ולא בי, לומר מי שיש לו חלק ומי אין לו חלק הלא בי הדבר תלוי.
סמל אישי של משתמש
הסבא
הודעות: 1667
הצטרף: 06 ינואר 2013, 19:08

Re: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

שליחה על ידי הסבא »

מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף קד עמוד ב
בקשו למנות עוד אחד כו'. דהיינו שלמה שמצינו בו נשיו הטו את לבבו ללכת אחרי אלהים אחרים כו':
באתה דמות דיוקנו של אביו כו'. ר"ל שהיה במעשיו דמות דיוקנו של אביו שנאמר ויאהב שלמה את ה' ללכת בחקות דוד אביו וגו' ומיהו דמותו ממש לא הוה כמ"ש ס"פ במה בהמה כלבב דוד לא הוה הא מחטא לא חטא ואז יבנה שלמה לכמוש וגו' שבקש לבנות ולא בנה וע"כ לא השגיחו בדבר זה באתה אש מן השמים כו' היינו שעל ידו של שלמה ותפלתו ירדה אש מן השמים ותאכל העולה והזבחים וכבוד ה' וגו' כמ"ש בד"ה ואותו אש ליחכה בספסליהם ולא השגיחו גם בזה יצתה בת קול וא"ל חזית איש מהיר במלאכתו וגו' כינוי של מלאכתו קאי אהקב"ה ואמר לפני מלכים וגו' דהיינו לפני כל המלכים הזוכים לעולם הבא יתיצב ולא לפני המלכים החשוכים בגיהנם יתיצב ולפני בזמן נאמר שהוא היה קודם לכל המלכים בזמן חוץ מדוד. ואמר יצתה בת קול כו'. כי אתה תבחר ולא אני וגו'. פירוש רש"י בלשון תמיה ויותר נראה לפרש כפשטיה כלפי מה שאמרו הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים כו' דהיינו שהבחירה ניתן ביד האדם וז"ש כי ודאי אתה תבחר לטוב או לרע ולא אני שאיננו בידי אבל השכר ועונש תשלומי מעשה אדם לטוב ולרע המעמך היא דודאי בידו ית' ב"ה היא וק"ל:
שלח תגובה